Κέδρος Consulting & Studies

H Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της στον ιδιωτικό, στο δημόσιο αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

 • Σχεδιασμό, ανάλυση και εφαρμογή της στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων.
 • Αξιολόγηση και βελτίωση της οργανωτικής δομής και των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης.
 • Προγραμματισμό, διαχείριση και έλεγχο της υλοποίησης (project management) Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων και έργων Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης.
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων και Master Plans.
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων ΕΣΠΑ.
 • Ωρίμανση, ανάπτυξη και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Αξιολόγηση  Έργων, Προγραμμάτων και Παρεμβάσεων.
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών κόστους ωφέλειας.
 • Εκπόνηση Ερευνών Αγοράς.
 • Διεξαγωγή Ερευνών και Μετρήσεων Στάσεων και Κοινής Γνώμης.