Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων

Απευθύνεται σε: Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α), Επιχειρήσεις
Απευθύνεται ειδικά σε: Όλα τα νομικά πρόσωπα που αποτελούν ιδιοκτήτες και φορείς δραστηριότητας (παραχωρησιούχοι) των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας

Αντικείμενο/στόχος:

Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με στόχο την προώθηση του ορεινού τουρισμού στην Ελλάδα, παράλληλα με την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος αποτελούν :

Η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος προκειμένου να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός για χειμερινές και ορεινές δραστηριότητες συγκλίνοντας προς άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.
Η αναβάθμιση των υποδομών των υφισταμένων χιονοδρομικών κέντρων υψηλού επιπέδου που θα προσελκύουν περισσότερους επισκέπτες και θα συμβάλλουν στην αύξηση του τοπικού ΑΕΠ.
Η επίτευξη μεγαλύτερης χειμερινής τουριστικής περιόδου και πιο ελκυστικές ευκαιρίες για ορεινό τουρισμό που θα είναι επωφελής για ολόκληρη την περιοχή.
Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων με σκοπό την λειτουργία των εγκαταστάσεων με μικρότερο αποτύπωμα ρύπων και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.
Επιλέξιμα προς ένταξη χιονοδρομικά κέντρα, αποτελούν τα χιονοδρομικά κέντρα που διέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 14807/22.07.2022 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης έγκρισης λειτουργίας της δραστηριότητας Χιονοδρομικών Κέντρων» (Β΄ 4134).

Ο ανώτατος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στα δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000,00 €).

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση
Τι ενισχύεται:

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας
Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
Επενδύσεις σε εξοπλισμό αθλητικών και πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών
Η/Μ εξοπλισμός και δίκτυα ηλεκτροκίνησης οχημάτων
Επενδύσεις σε ΑΠΕ
Επενδύσεις σε προμήθεια ηλεκτροκίνητου και μη εξοπλισμού για την αντιμετώπιση παγίων αναγκών, τη συγκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμού
Δράσεις εξοικονόμησης ύδατος
Δράσεις Ψηφιοποίησης
Δαπάνες που συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €53.692.000,00
Προϋπολογισμός Ταμείου: €43.300.000,00

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 25/10/2023
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 31/03/2024

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα