«Ανταγωνιστικότητα» – Προϋπολογισμός 3,9 δισ. ευρώ

Το «Ανταγωνιστικότητα» είναι το πρώτο τομεακό πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δημόσια δαπάνη του ανέρχεται σε 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3,1 δισ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+).

Το πρόγραμμα συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στόχος του είναι η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους, ώστε να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η στρατηγική του προγράμματος οργανώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες επενδύσεων, στο πλαίσιο των αντίστοιχων Ταμείων:

α) Ενίσχυση Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΤΠΑ).

β) Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΠΑ).

γ) Βελτίωση Πρόσβασης Επιχειρήσεων σε Χρηματοδότηση (ΕΤΠΑ).

δ) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού (ΕΚΤ+).

Ενδεικτικές δράσεις του προγράμματος:

Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, στην τεχνολογική προσαρμογή,στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σεφιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα.
*  Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.
*  Ενίσχυση της νέας – νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας.
*  Υποστήριξη της ανάπτυξης – υιοθέτησης καινοτομιών.
*  Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
*  Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμόςτου τουριστικού προϊόντος.
*  Ενθάρρυνση clusters ή/και συνεργασιών ΜμΕ μεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
*  Ανάπτυξη – αναβάθμιση δομών, μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας.
*  Περιβαλλοντικές υποδομές – πράσινη ανάπτυξη.
Στις εμβληματικές δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται το «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», το «Equifund» και το «Πράσινο Ταμείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη».