Κέδρος Trading

Από την αρχική περίοδο ενεργοποίησης της, η ΚΕΔΡΟΣ ΑΕ επιδίωξε κυρίως την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και των Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Το 1999, στο πλαίσιο συνεργασιών με άλλες εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις συμμετείχε, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας, στη σύσταση της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ αποσκοπώντας στη συσπείρωση των επιχειρήσεων-μελών της εταιρείας για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου εξαγωγής των προϊόντων των προς επιλεγμένες χώρες προορισμούς της Ανατολικής Ευρώπης. Η ανωτέρω συμμετοχή διατηρήθηκε έως το τέλος του 2007.

Η ΚΕΔΡΟΣ ΑΕ, μέσω της συμμετοχής της στην ΟΜΙΛΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, ανέπτυξε, παράλληλα με δραστηριότητες εξαγωγικού εμπορίου, πολιτική συμμετοχής σε έργα διαγωνισμών Δημοσίου Συμφέροντος και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων των ανωτέρω.

Από το 2001 έως σήμερα, με την εμπειρία που απεκόμισε και μέσω της συνδεδεμένης Εταιρείας, εκτέλεσε Συμβάσεις Έργων για προμήθεια και υποστήριξη εξοπλισμών κτιρίων, παρέχοντας ποιοτικές -τεχνικές και συμβουλευτικές- υπηρεσίες στους πελάτες της.