«Μεταφορές» Προϋπολογισμός 2,2 δισ. ευρώ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με κοινοτική συμμετοχή, ύψους 1,85 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,29 δισ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής και 565 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η εθνική συμμετοχή ανέρχεται σε 370 εκατ. ευρώ και η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη σε 2,22 δισ. ευρώ.

Ενδεικτικά, 760 εκατ. ευρώ προβλέπονται για την ανάπτυξη βιώσιμων αστικών μεταφορών, 688 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση και αναβάθμιση οδικού δικτύου και τη βελτίωση οδικής ασφάλειας, 485 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση – ανάπτυξη κεντρικού και προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου, 181 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας νησιών και 89 εκατ. ευρώ για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και αεροναυτιλίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις για:

# Την περαιτέρω ανάπτυξη των βιώσιμων αστικών μεταφορών στα δύο μητροπολιτικά κέντρα και πιλοτικά σε κάποιους άλλους περιφερειακούς δήμους της χώρας.
# Την ολοκλήρωση του κεντρικού σιδηροδρομικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του.
# Την ενίσχυση της χρήσης ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου ηλεκτροκινούμενου σιδηροδρομικού δικτύου (υπεραστικού και προαστιακού).
# Την ολοκλήρωση του κεντρικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ).
# Τη στοχευμένη, περαιτέρω, ανάπτυξη και διασύνδεση του αναλυτικού ΔΟΔ.
# Την αναβάθμιση/ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών και οδικών διασυνοριακών προσβάσεων.
# Την ενίσχυση του επιπέδου πολυτροπικότητας του συστήματος.
# Την ενίσχυση της περιφερειακής ηπειρωτικής και νησιωτικής συνδεσιμότητας.
# Τη βελτίωση της ασφάλειας χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών.