«Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, και η οποία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας, προκειμένου να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά και για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις

Ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί​​​​

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» αναμένεται να προκηρυχθεί το 4ο ​τρίμηνο του 2022. Σε διακριτά στάδια υποβολής, θα δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρήσεις να υποβάλουν προτάσεις (4ο τρίμηνο 2022) και στη συνέχεια στις προτάσεις Συνεργατικών έργων ερευνητικών οργανισμών με επιχειρήσεις (1ο τρίμηνο 2023) και στα έργα με Σφραγίδα Αριστείας (2ο τρίμηνο 2023).

Παρεμβάσεις

(Ι) Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις. Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.

(ΙΙ) Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς. Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Όροι και προϋποθέσεις

Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ.​​

Προϋπολογισμός – Επιλεξιμότητα των Δαπανών

Προϋπολογισμός

€ 300.000.000

Ενδεικτική δημόσια δαπάνη ανά παρέμβαση:

Παρέμβαση I :       60.000.000 ευρώ

Παρέμβαση II:     180.000.000 ευρώ

Παρέμβαση III:      39.000.000 ευρώ

Παρέμβαση ΙV:      21.000.000 ευρώ​​

Δυνητικές επιλέξιμες Δαπάνες

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται σε επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα έργα που θα προταθούν θα είναι επιλέξιμα εφόσον αφορούν σε βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

  Σημείωμα από το Β ΚΥΚΛΟ (προηγούμενου προγράμματος)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Μία επιχείρηση δύναται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δράσης για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και ειδικότερα για Δαπάνες προσωπικού, Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (αποσβέσεις), Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (αποσβέσεις), Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους, Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, και Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας (Κατηγορίες Δαπανών 1 έως 6) και Έμμεσες Λειτουργικές δαπάνες (μόνο για τον Β΄ Κύκλο). Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ίδιες, είτε υποβάλει πρόταση μόνης της η επιχείρηση, είτε συμμετέχοντας σε συνεργατικό σχήμα με άλλες επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς. Αν η επιχείρηση είναι ΜΜΕ, τότε, επιπλέον των ανωτέρω, δύναται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δράσης για Δαπάνες Καινοτομίας (Κατηγορία Δαπανών 7) και Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις (Κατηγορία Δαπανών 8). Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στον τομέα της Αγροδιατροφής με ΚΑΔ που αφορούν πρωτογενή παραγωγή ή τον Τομέα της Αλιείας – Υδατοκαλλιέργειας δεν μπορούν να κάνουν χρήση του αρ. 19 του Καν. ΕΕ 651/2014 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ. Ένας ερευνητικός οργανισμός δύναται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δράσης για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και ειδικότερα για Δαπάνες προσωπικού, Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (αποσβέσεις), Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (αποσβέσεις), Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους, Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου, Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας και Δαπάνες καινοτομίας (Κατηγορίες Δαπανών 1 έως 7) και Έμμεσες Λειτουργικές δαπάνες.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)

Β. Ποιότητα και αποτελεσμαστικότητα (Implementation)

Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)

 Προσκλήσεις Προγράμματος

Αναμένεται η έκδοση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.

 

ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. – ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

T: 210 99 44 909 – 210 99 58 977 – info@kedrossa.gr

Στοιχεία επικοινωνίας για τον καθορισμό συνάντησης ωρίμανσης και προετοιμασίας έργων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος.