ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΚΘΕΣΗ ΔΝΤ

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεση για την Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου,

Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, αλλά παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Έχει εκκινήσει, εκ νέου, η σύγκλιση των εισοδημάτων στο πλαίσιο της οικονομίας, τερματίζοντας μια δεκαετία στασιμότητας με υψηλή ανεργία και χαμηλές επενδύσεις, εν μέσω μεγάλης απομόχλευσης (deleveraging). Το πραγματικό ΑΕΠ έχει αυξηθεί πέραν του προ πανδημίας επιπέδου, καθοδηγούμενο από την κυκλική ανάκαμψη της τουριστικής ζήτησης και της επανέναρξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων στο πλαίσιο της Next Generation EU. Η ισχυρή ανάπτυξη και ο υψηλός πληθωρισμός έχουν μειώσει τον δείκτη δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ, κάτω από το προ πανδημίας επίπεδο, με περιορισμένους χρηματοδοτικούς κινδύνους μεσοπρόθεσμα λόγω της ευνοϊκής διάρθρωσης του χρέους. Ωστόσο, παρά την ανάκτηση του επιπέδου της κρατικής επενδυτικής βαθμίδας και τη βελτίωση των τραπεζικών ισολογισμών, η οικονομία αντιμετωπίζει μακροοικονομικές προκλήσεις εν μέσω σημαντικής σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, επίμονου δομικού πληθωρισμού και αύξησης των τιμών των ακινήτων. Οι διαρθρωτικές ανισορροπίες οι οποίες προκαλούνται από την χαμηλή αποταμίευση των νοικοκυριών και το, ακόμα, χαμηλό επίπεδο επενδύσεων, καθώς και οι αυξανόμενοι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή επιβαρύνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Τα κύρια σημεία της έκθεσης συνοψίζονται ως εξής:

  • Οι οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Έπειτα από την ισχυρή ανάκαμψη μετά από την πανδημία, η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε εύρωστη με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ να προβλέπεται στο 2,3% το 2023 και στο 2,1% το 2024.
  • Η κατανάλωση θα υποστηριχθεί από τη θετική αύξηση των πραγματικών μισθών, ενώ οι επενδύσεις θα συνεχιστούν με την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υποστηρίζεται από τα κονδύλια του προγράμματος Next Generation EU.
  • Ο συνολικός πληθωρισμός προβλέπεται να φθάσει το 2% έως το τέλος του 2025, καθώς οι πιέσεις στον δομικό πληθωρισμό θα μειωθούν μόνο σταδιακά, παρά τη συνεχιζόμενη εξομάλυνση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων.
  • Το τραπεζικό σύστημα παρέμεινε ανθεκτικό. Η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώθηκε περαιτέρω με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται κάτω από το 5% στις σημαντικές συστημικές τράπεζες.
  • Οι κίνδυνοι είναι πιο ισορροπημένοι για την ανάπτυξη αλλά με ανοδική τάση ως προς τον πληθωρισμό.
  • Μια ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, και της σύγκρουσης στη Γάζα και το Ισραήλ, θα μπορούσε να διαταράξει το εμπόριο και να προκαλέσει νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη. Αντίθετα, η επιτάχυνση των φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τις ισχυρότερες του αναμενόμενου αντιδράσεις της αγοράς στην πρόσφατη αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας, θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης.
  • Η ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω σε ένα περιβάλλον υψηλότερων, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επιτοκίων.
  • Η φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την πράσινη ανάπτυξη. Η περαιτέρω σύσφιξη βραχυπρόθεσμα και η διατήρηση πρωτογενούς πλεονάσματος μεσοπρόθεσμα, θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, περιορίζοντας παράλληλα τις πρόσθετες πιέσεις στον πληθωρισμό.
  • Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και την αντιμετώπιση των εμποδίων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, θα απελευθερώσει υψηλότερες ιδιωτικές επενδύσεις και θα βελτιώσει την παραγωγικότητα. Η εξασφάλιση υψηλότερης συμμετοχής στην αγορά εργασίας και ενός καλύτερα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, θα αυξήσει τον δυναμισμό της αγοράς εργασίας ενώ θα διευκολύνει περαιτέρω την ψηφιοποίηση και την πράσινη μετάβαση.
  • Απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες για την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων και τη διευκόλυνση της πράσινης μετάβασης. Δεδομένης της κυριαρχίας των ορυκτών καυσίμων στον ενεργειακό εφοδιασμό, η ισχυρή εφαρμογή του προγράμματος των Αρχών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τον εξορθολογισμό του πλαισίου αδειοδότησης νέων επενδύσεων και την καλύτερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ένα αναβαθμισμένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, θα επιταχύνει την πρόοδο, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια.

Η έκθεση του ΔΝΤ και το Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/01/23/pr2423-imf-concludes-2023-article-iv-consultation-with-greece?cid=em-COM-123-47794

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/01/23/Greece-2023-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-544031?cid=em-COM-123-47794