Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα»

Απευθύνεται σε: Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α)
Απευθύνεται ειδικά σε:

Το πρόγραμμα Νέα Βιομηχανικά Πάρκα διακρίνεται σε δύο τμήματα:

Με το Τμήμα Ιπαρέχεται χρηματοδότηση για:

α) τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων (πάρκα νέας γενιάς),

β) την επέκταση ή συμπλήρωση των υποδομών, την επέκταση του πάρκου, τον εκσυγχρονισμό ή αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και πάρκων, προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επιτάσσει η προσαρμογή στη στρατηγική της «Βιομηχανίας 4.0» – “Industry 4.0” με σκοπό την αύξηση της ετοιμότητάς τους για τη μετάβαση σε υποδομές δικτύου 5G και υπερυψηλού εύρους ζώνης, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρεμβάσεων έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και υποδομών κυκλικής οικονομίας,

και γ) τη μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα βιομηχανικά πάρκα.

Με το Τμήμα ΙΙ της παρούσας Δράσης παρέχεται χρηματοδότηση για την κατασκευή υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών των υφιστάμενων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) της εγχώριας αγοράς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην Ενότητα 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», της  Πρόσκλησης καθώς και της ευρύτερης περιοχής και την προώθηση της εξοικονόμησης, αποθήκευσης και διανομής της ενέργειας και των ΑΠΕ.

Τα επενδυτικά σχέδια του Προγράμματος αναμένεται να συμβάλουν σε τοπικό επίπεδο στη βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος καθώς και στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της βιομηχανικής βάσης με ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Ειδικότερα, επιδιώκεται η δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων σε αυτά τα πάρκα επιχειρήσεων. Τα νέα βιομηχανικά πάρκα με τον τρόπο αυτό θα εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας Industry 4.0

Τι ενισχύεται:

Α) Τμήμα Ι

Φορείς ανάπτυξης και διαχείρισης βιομηχανικών περιοχών και πάρκων, όπως αυτοί ορίζονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο (ήτοι στον Ν. 3982/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και είναι σε ισχύ)

Β) Για το τμήμα ΙΙ της Δράσης

Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Τι χρηματοδοτείται

Χρηματοδότηση για:

  • Υποδομές για τη δημιουργία πάρκων νέας γενιάς (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης της γης) με ειδικά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή νέων κτιρίων και έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε μεγάλες επιχειρήσεις και υποστηρικτικά μέτρα,
  • Υποδομές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία έξυπνων βιομηχανικών περιοχών,
  • Ηλιακή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές,
  • Έργα διαχείρισης των υδάτων και διατήρησης των υδάτινων πόρων (οι επενδύσεις θα έχουν μέσο δείκτη διαρροών υποδομής (ILI) χαμηλότερο ή ίσο του 1,5),
  • Συστήματα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων που συμμορφώνονται με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης,
  • Ηλεκτροκίνηση (ανάπτυξη δικτύων ανεφοδιασμού για ηλεκτρικά ή υδρογονοκίνητα οχήματα ή σημεία ανεφοδιασμού βιομεθανίου για τον τομέα μεταφορών),
  • Έργα για την αποκατάσταση βιομηχανικών περιοχών και μολυσμένων εδαφών.

Το συνολικό ποσό κάθε Επενδυτικού Σχεδίου πρέπει κυμαίνεται από τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €) έως είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000 €).

Προϋποθέσεις συμμετοχής : Οι προυποθέσεις συμμετοχής ειδικά των φορέων ανάπτυξης και διαχείρισης βιομηχανικών πάρκων αναφέρονται στην Πρόσκληση και τον Οδηγό του Προγράμματος (βλ. Σχετικά Αρχεία της σελίδας).

Συνολικός Προϋπολογισμός: €62.998.348,36
Προϋπολογισμός Ταμείου: €62.998.348,36

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/11/2022
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/01/2023

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: https://hradf.com/prosklisi-ypovolis-protaseon-pros-dikaioychoys-gia-to-programma-kratikis-enischysis-nea-viomichanika-parka-kai-toy-odigoy-efarmogis-poy-perilamvanetai-sto-ethniko-schedio-anakampsis-kai-anthektikotita/

Υποβολή αιτήσεων: Η αίτηση υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων http://www.ependyseis.gr/mis

Πυλώνας: 4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
Άξονας: 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
Δράση: 4.6.24 (16634) Ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων

Σχετικά Αρχεία:
Download 20220915_Call_RRF_16634_Industrial_Parks_cl.pdf
Download 20220915_Program_Guide_RRF_16634_cl.pdf