«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜμΕ»

Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027»

«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜμΕ»

Προδημοσίευση Δράσης

Αθήνα, Νοέμβριος 2022

 

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.
Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
I. Δημόσια Επιχορήγηση έως (%)
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος
1. Μεσαίες Επιχειρήσεις 50% | 2. Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 50%
Νότιο Αιγαίο
1. Μεσαίες Επιχειρήσεις 40% | 2. Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 50%
Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι
1. Μεσαίες Επιχειρήσεις 35% | 2. Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 45%
Δυτικός Τομέας Αθηνών
1. Μεσαίες Επιχειρήσεις 25% | 2. Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 35%

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος
1. Μεσαίες Επιχειρήσεις 50% | 2. Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 50%
Νότιο Αιγαίο
1. Μεσαίες Επιχειρήσεις 60% | 2. Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 50%
Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι
1. Μεσαίες Επιχειρήσεις 65% | 2. Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 55%
Δυτικός Τομέας Αθηνών
1. Μεσαίες Επιχειρήσεις 75% | 2. Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 65%

Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 18 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας
I. Δημόσια Επιχορήγηση έως (%)
1. Μεσαίες Επιχειρήσεις 50% | 2. Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 50%
II. Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
1. Μεσαίες Επιχειρήσεις 50% | 2. Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 50%

Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)

I. Δημόσια Επιχορήγηση έως (%)
Για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας εκτός των Περιοχών Δίκαιης Μετάβασης
1. Μεσαίες Επιχειρήσεις 50% | 2. Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 50%
Για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης*
1. Μεσαίες Επιχειρήσεις 60% | 2. Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 60%
II. Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
Για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας εκτός των Περιοχών Δίκαιης Μετάβασης
1. Μεσαίες Επιχειρήσεις 50% | 2. Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 50%
Για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης*
1. Μεσαίες Επιχειρήσεις 40% | 2. Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 40%

*Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης
Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης
Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Να υποβάλλουν μία (1) επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα που έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.
3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
4. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
5. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
6. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας δράσης (επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας βάσει των Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) και 1407/2013 (De Minimis)).
7. Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
8. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
9. Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με τον Ορισμό ΜμΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
10. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
11. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
12. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).
13. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.
14. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία θα αφορούν στην περιγραφή του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ είναι οι εξής:

i. Εξοπλισμός, με ενδεικτικές δαπάνες: Ψηφιακά ελεγχόμενος Η/Μ εξοπλισμός, εξελιγμένα συστήματα απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίηση των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση) με ρομποτικά συστήματα,

αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακά τεχνολογικά συστήματα: διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, Industry 4.0, ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων Industry 4.0., αυτόνομων μηχανών, ρομποτικών συστημάτων, επαυξημένη πραγματικότητα, μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων αιχμής για την ασφάλεια χώρων, κ.α.

ii.Εφαρμογές/Λογισμικό, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ.

iii. Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση, με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: +30 210 9944 909

Email: info@kedrossa.gr

www.kedrossa.gr